top of page

Gizlilik Politikası
Son güncelleme: 25 Nisan 2022

Gerek web sitemizi kullanırken, gerek başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ve bu mevzuatta belirtilen tanımlar aşağıdaki gibidir:


Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından veya yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.


1. Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metni'nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:
Sitemizin müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında "Veri Sorumlusu" sıfatına sahip olup işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarında müşterilerin sitemiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.


2. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:
Kanun'un 5/2 ile 6/3 maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için sitemiz tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.


3. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Müşterilere ait kişisel veriler aşağıda ve Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Müşterilere ait kişisel veriler; Sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
Sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafındangerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
Sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
Sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi,
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
Şirketimiz ve şirketimiz adına çağrı merkezimiz, ya da internet sitemiz ile sosyal medya sayfalarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
Müşterilere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerini sağlama ve hızlandırma, siparişleri alma ve teslim edebilme,
Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi,
Müşteri hareketleri takip edilerek kullanıcı deneyimini artırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve sitemize ait web adresinin işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve dolaylı pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları,
Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları dahil olmak üzere sitemizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, sitemizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya artırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri'nin vereceği onay doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Metni'nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.
Sitemiz, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla sitemize gelen kullanıcının üye olmasa dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir çerez ("cookie") ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı'ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya yeralan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

 

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:
Müşterilere ait kişisel veriler, sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, sitemizin ve sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini sitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşabilecektir.
Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.


5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Kişisel Verilerin Korunması Metni'nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


6. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri
Sitemiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır.
Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler sitemizin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak sitemizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte; daha sonra silinmekte, yok edilmekte ve anonim hale getirilmektedir.
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve sitemizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklara delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda sitemize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilememekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


7. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçünçü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucunun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 Sayılı Kanun kapsamında belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Sitemiz söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.
İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

bottom of page